دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 4، آبان 1401