سیاست مواجهه با سرقت علمی

تمامی مقالات دریافتی نشریه ابتدا توسط کارشناس یا مدیر داخلی نشریه با سیستم مشابهت‌یابی همتایاب (مقالات فارسی) و مقالات انگلیسی توسط سیستم iThenticate مشابهت‌یابی می‌شود و گزارش مشابهت‌یابی در اختیار سردبیر و اعضای هیات تحریریه قرار می‌گیرد. در صورتی که درصد مشابهت مقاله دریافتی با مقالات چاپ شده بیش از حد مجاز تعیین شده توسط هیات تحریریه نشریه باشد مقاله بلافاصله به نویسندگان همراه با گزارش مشابهت‌یابی عودت می‌گردد.