سیاست دسترسی آزاد

نشریه مدیریت اکوسیستم‌های طبیعی یک نشریه با دسترسی آزاد است؛ به این معنی که تمام مطالب به صورت رایگان و بدون هزینه برای کاربر یا مؤسسه‌ی وی در دسترس است. کاربران مجاز به خواندن، بارگیری، کپی، توزیع، چاپ، جستجو و یا لینک دادن به متن کامل مقالات، یا استفاده از آنها برای اهداف قانونی دیگر هستند، بدون این که از ناشر یا نویسنده اجازه قبلی بگیرند. این مطابق با تعریف مؤسسه دسترسی آزاد بوداپست (BOAI) از دسترسی آزاد است.