هزینه چاپ مقاله

نشریه مدیریت اکوسیستم‌های طبیعی در هیچ یک از مراحل ثبت و ارسال مقاله، بررسی اولیه، داوری، پذیرش و چاپ مقالات هیچ وجهی از نویسندگان دریافت نمی‌کند.