دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، شهریور 1401، صفحه 1-72