اسامی داوران سال ۱۴۰۰

نام نام خانوادگی رتبه علمی وابستگی سازمانی
ایمان اسلامی استادیار دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا افتخاری استادیار مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع تهران
حسین آذرنیوند استاد دانشگاه تهران
ناصر باغستانی میبدی دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
مسعود برهانی استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
مهدی تازه دانشیار دانشگاه اردکان
مهدی تیموری استادیار دانشگاه بجنورد
محمد جعفری استاد دانشگاه تهران
مهدی حیات زاده استادیار دانشگاه اردکان
حسن خسروی دانشیار دانشگاه تهران
مسلم رستم پور استادیار دانشگاه بیرجند
فاطمه روستائی استادیار دانشگاه اردکان
رفعت زارع بیدکی استادیار دانشگاه شهرکرد
صدیقه زارع کیا استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
محمد رضا زارع مهرجردی دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
اسماعیل شیدای  کرکج استادیار دانشگاه ارومیه
مصطفی شیرمردی دانشیار دانشگاه اردکان
سید موسی صادقی استادیار مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع تهران
مجید صادقی‌نیا استادیار دانشگاه اردکان
پژمان طهماسبی دانشیار دانشگاه شهرکرد
رضا عرفانزاده دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
علی فتح زاده دانشیار دانشگاه اردکان
فرزانه فتوحی فیروزاباد استادیار دانشگاه اردکان
الهام فخیمی استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
علی اکبر کریمیان دانشیار دانشگاه یزد
بهمن کیانی دانشیار دانشگاه یزد
حنانه محمدی کنگرانی دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مریم مروتی دانشیار دانشگاه اردکان
جواد معتمدی دانشیار مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع تهران
مهدی معمری دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
آرش ملکیان استاد دانشگاه تهران
مرتضی مولائی دانشیار دانشگاه ارومیه
حبیب نظرنژاد دانشیار دانشگاه ارومیه