سیاست استنادهای باز

نشریه مدیریت اکوسیستم با استانداردهای I4OC برای استنادهای باز مطابقت دارد.