سیاست استنادهای باز

نشریه مدیریت اکوسیستم‌های طبیعی با استانداردهای I4OC برای استنادهای باز مطابقت دارد.