اسامی داوران سال ۱۴۰۱

نام نام خانوادگی رتبه علمی وابستگی سازمانی
ایمان اسلامی استادیار دانشگاه تربیت مدرس
یحیی اسماعیل‌پور استادیار دانشگاه هرمزگان
سهراب الوانی نژاد استادیار دانشگاه یاسوج
مسعود برهانی استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
مهدی تازه دانشیار دانشگاه اردکان
اسفندیار جهانتاب استادیار دانشگاه فسا
نسرین حسن زاده استادیار دانشگاه ملایر
مهدی حیات زاده استادیار دانشگاه اردکان
علیرضا خوانین زاده استادیار دانشگاه اردکان
علی اکبر دماوندی استادیار مرکز آموزش عالی امام خمینی ره
سمیه دهداری استادیار دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
هادی رزاقیان استادیار دانشگاه پیام نور
مسلم رستم پور استادیار دانشگاه بیرجند
محمد رضا زارع مهرجردی دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
جلیل سرهنگ زاده دانشیار دانشگاه یزد
اسماعیل سهیلی استادیار دانشگاه شیراز
سمیه شیرزادی استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حسین صحراگرد دانشیار دانشگاه زابل
رضا عرفانزاده دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
احمد فتاحی دانشیار دانشگاه اردکان
علی فتح زاده دانشیار دانشگاه اردکان
مسعود فهرستی ثانی استادیار دانشگاه اردکان
محمد جواد قانعی بافقی استادیار دانشگاه اردکان
باقر قرمزچشمه استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری تهران
نسرین قرهی استادیار دانشگاه شهرکرد
الهام قهساره اردستانی استادیار دانشگاه شهرکرد
بهروز محسنی استادیار دانشگاه پیام نور گلستان
مریم مروتی دانشیار دانشگاه اردکان
جمال مصفایی دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
جواد معتمدی دانشیار مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌‌ها و مراتع کشور
مهدی معمری دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
مرتضی مفیدی چلان استادیار دانشگاه ارومیه
وحید موسوی استادیار دانشگاه تربیت مدرس
معصومه موقری استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
کمال الدین ناصری دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
اکرم نشاط استادیار دانشگاه اردکان
رضا یاری استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع‌طبیعی خراسان