پهنه‌بندی کمی سطح زمین با مدل بنیادی دایره‌ای جهت مکان‌یابی بهینه پخش سیلاب (مطالعه موردی حوضه آبخیز گربایگان فسا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

2 استادیار گروه مهندسی طبیعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

3 استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

4 دانش‌آموخته دکتری آبخیزداری، گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

چکیده

در مدیریت مناطق بیابان مطالعات مربوط به آب، خاک و پوشش گیاهی که در مقیاس حوزه آبخیز و یا منطقه‌ای انجام می‌گردد. پهنه‌بندی ژئومورفولوژیک از جمله مطالعات پایه‌ای و اساسی می‌باشد. با توجه به افزایش جمعیت و کاهش نزولات جوی لزوم استفاده از جریانات سطحی ضروری به نظر می‌رسد. لذا تشخیص عوارض ژئومورفولوژی سطح زمین جهت احداث سازه‌های آبی و مکان‌یابی آنها مهم می‌باشد. تشخیص تیپ‌های ژئومورفولوژیک و واحدهای کاری سطح زمین برای آمایش سرزمین و کاربری زمین برای استفاده‌های مختلف ضروری می‌باشد. تاکنون تشخیص عوارض ژئومورفولوژیک به صورت کیفی انجام گردیده و بر اساس نظر کارشناس بوده است. در این مطالعه به منظور تشخیص محدوده‌های مناسب برای تغذیه مصنوعی در منطقه‌ی کوهستانی گهر و دشت گربایگان، در استان فارس، از پهنه‌بندی کمی سطح زمین با برازش فرم‌بنیادی دایره‌ای، به سطح استفاده گردیده است. در این پژوهش، با داشتن مدل رقومی ارتفاع و نرم‌افزارهای ArcGIS 9.3، Matlab 7.1 و ENVI 4.8 و به‌کارگیری روابط کمی برای منطقه کوه‌گهر در دشت گربایگان فسا به مکان‌یابی پخش سیلاب پرداخته شد. برای تشخیص بهترین ساختار بنیادی قابل برازش از ساختارهایی با رده‌ درجه دو برای پنجره‌سه‌تایی که با تعریف ضرایب کمی ایوانس و شری در متلب بر داده‌های مدل رقومی ارتفاعی با قدرت تفکیک 10 متری استفاده گردیده است. برای تعیین درجه برازش ساختارهای بنیادی از شاخص مجموع اختلاف مربعات اختلافات سطح استفاده شده است. با استفاده از درجه برازش درجه مناسب بودن سطح برای تغذیه مصنوعی، تنها با دید مورفولوژی سطحی تعیین گردیده است. با برازش الگوهای قابل تفسیر به سطح زمین می‌توان تعیین نمود که زمین به چه الگو و چه مکانیسمی تشکیلی شباهت بیشتری دارد. نتایج نشان می‌دهد که در حوزه آبخیز گربایگان سطوح واقع در پایین‌دست مخروط‌افکنه‌ها، و دشت‌ها مناسب‌ترین مناطق برای پخش‌سیلاب محسوب می‌شوند. یکی از موارد استفاده پهنه‌بندی کمی در زمینه فرسایش و رسوب است که با برازش دقیق محدوده‌های در معرض فرسایش می‌توان به طور دقیق نسبت تغییرات ارتفاعی در حاشیه حوزه‌ها و محدوده‌های فرسایشی و همچنین افزایش ارتفاع در مناطق پست در نتیجه رسوبگذاری پی‌برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Surface quantitative zoning using a circular fundamental form for optimal site selection of the floodwater spreading (Case study: Garbayegan basin, Fasa)

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Ebrahimian 1
  • Esmaeil Soheili 2
  • Mohamad Nohtani 3
  • hossein sadeghi mazidi 4
1 M.Sc. in Watershed Management, Department of Rangeland and Watershed, Faculty of Water and Soil, Zabol University, Zabol, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Nature Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources of Darab, Shiraz University, Shiraz, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Pasture and Watershed Management, Faculty of Water and Soil, Zabol University, Zabol, Iran.
4 Ph.D. in Watershed Management, Department of Natural Resources Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran.
چکیده [English]

In the management of desert areas, studies related to water, soil and vegetation are carried out at the watershed or regional scale. Geomorphological zoning is one of the basic studies.. Considering the increase in population and decrease in rainfall, it seems necessary to use surface waters.  Therefore, identification of geomorphological Features of the earth's surface is important for the construction of water structures and their site selection Identifying geomorphological types and land units of Earth's surface is necessary for Landuse planning and land use for different uses. So far, Identification of geomorphological features has been done qualitatively and based on expert opinion In this study, the quantitative zoning is used to identify suitable areas for artificial recharge in the mountainous area of Gohar and Garbayegan plain, in Fars province fitting a circular fundamental form to the surface. In this research, with digital elevation model and ArcGIS 9.3, Matlab 7.1 and ENVI 4.8 softwares, and using quantitative relationships for the Kuhghar area in the Garbaigan plain of Fasa, site selection of the floodwater spreading was investigated. The structures with grade two for triplex windows and the data from the digital elevation model with a resolution of 10m was used to determine the best fitable fundamental structure. The sum of square differences of the surface differences is used as an indicator to determine the degree of fitting the fundamental structures. Using the degree of fitting, the degree of suitability of the surface for artificial recharge has been determined only by surface morphology view. By fitting the interpretable patterns to the Earth's surface it can be determined that the earth was similar to what pattern and formation mechanism. The results show that the surfaces located downstream of the alluvial cones and the plains are most suitable areas for floodwater spreading in the Garbayegan watershed. One of the uses of quantitative zoning in the field of erosion and sedimentation is that by accurately fitting the areas exposed to erosion, it is possible to accurately calculate the ratio of height changes in the margins of basins and erosion areas, as well as the height increase in low-lying areas as a result of sedimentation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geomorphological Zoning
  • Artificial Recharge
  • Garbayegan
  • Surface Features
  • Fundamental Model
حکمت‌پور، م.، فیض نیا، س.،  احمدی، ح.، و خلیل‌پور،ا. (1386). پهنه‌بندی مناطق مناسب برای تغذیه مصنوعی دشت ورامین به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی و سامانه پشتیبانی تصمیم‌گیری. محیط‌شناسی، (33)42، 8-1.
رهبر، غ.ر.، کوثر، س.آ.، و زارع، م. (1388). مهار سیلاب و تغذیه مصنوعی از طریق گسترش سیلاب. پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (مدیریت پایدار بلایای طبیعی) گرگان، بهمن 1388.
شرکت آب منطقه‌ای استان فارس. (1392). مطالعات طرح تغذیه مصنوعی دشت گربایگان فسا. شرکت مهندسین مشاور.
صادقی مزیدی، ح. (1389). پهنه‌بندی کمی سطحی زمین با استفاده از فرم‌های بنیادی (مطالعه موردی بخش جویم). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی شیراز، 127ص.
کوثر، س.آ. (1372). بیابان‌زدایی با گسترش سیلاب: به کوششی هماهنگ. انتشارات مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام فارس،. 58ص.
Dikau, R., 1989. The application of a digital relief model to landform analysis in geomorphology. 51-77. In: Raper, J. Three-dimensional Applications in Geographical Information Systems. London: CRC Press, 280p.
Evans, L.S., and Cox, N.J., (1999). Relations between land surface properties: Altitude, slop and curvature. 13-45. In: Hergarten, S., Neugebauer, H.J. Process Modelling and Landform Evolution. Berlin: Springer.
Jorge, M.G.; Brennand, T.A. (2017). Semi-automated extraction of longitudinal subglacial bedforms from digital terrain models – Two new methods. Geomorphology, 288, 148–163.
Lastoczkin, A.N. (2005). Relief Zemnoy Poverhnosti (Printsipy MetodyStatisticheskiy Gomorfologii). Nedra, Leningrad, 340p.
Minár, J., and Evans, I.S. (2008). Elementary forms for land surface segmentation: the theoreti-cal basis of terrain analysis and geomorphological mapping. Geomorphology. 95(3-4), 236-259.
Minár, J., and Mičian, Ľ. (2002). Complex geomorphological characteristics of the Devínska Kobyla Mt. In: Landscape Atlas of the Slovak Republic. 1st ed. Bratislava: Ministry of Environment of the Slovak Republic; Banská Bystrica: Slovak Environmental Agency. 92–93.
Pike, R.J. (2016). Geomorphometry-diversity in quantitative surface analysis. Progress in Physical Geography: Earth and Environment, 24(1), 1–20.
Koenderink, J.J., and van Doorn, A.J. (1994). Two-plus-one-dimensional differential geometry. Pattern Recognition Letters. 15(5), 439–443.
Shary, P.A., Sharaya, L.S., and Mitusov, A.V. (2002). Fundamental quantitative methods of land surface analysis. Geoderma, 107(1-2), 1–32.
Sofia, G., Hillier, J.K., and Conway, S.J. (2016). Frontiers in Geomorphometry and Earth Surface Dynamics: Possibilities, limitations and perspectives. Earth Surface Dynamics, 4, 721–725.