سیاست کپی رایت

 

نشریه مدیریت اکوسیستم‌های طبیعی به‌طور کامل الزامات انتشار دسترسی آزاد را طبق «Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)» رعایت می‌کند.

تحت مجوز دسترسی آزاد، نویسندگان مالکیت حق چاپ را برای محتوای خود حفظ می‌کنند، اما به هر کسی اجازه می‌دهند محتوای خود را بارگیری، استفاده مجدد، چاپ مجدد، اصلاح، توزیع و یا کپی کند، به شرط اینکه نویسندگان اصلی و منبع به درستی ذکر شده باشند.