کلیدواژه‌ها = تمایل به پرداخت
برآورد ارزش حفاظتی منطقه خور و بیابانک با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

دوره 2، شماره 3، آبان 1401، صفحه 36-47

10.22034/emj.2022.701391

هاجر آل داود؛ محمد جواد قانعی بافقی؛ اکرم نشاط