اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی فتح‌زاده

آبخیزداری دانشیار، گروه مهندسی طبیعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.

fatardakan.ac.ir
0000-0001-6869-8204

h-index: 4  

سردبیر

دکتر حسین ارزانی

مرتعداری استاد، گروه مهندسی احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

harzaniut.ac.ir
0000-0002-2021-890X

h-index: 21  

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدرضا اختصاصی

آبخیزداری استاد، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

yazd.ac.ir/people/ekhtesasi
mr_ekhtesasiyazd.ac.ir
0000-0003-2007-7059

h-index: 14  

دکتر حسین ارزانی

مرتعداری استاد گروه مهندسی احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

profile.ut.ac.ir/~harzani
harzaniut.ac.ir

h-index: 21  

دکتر ناصر باغستانی میبدی

مرتعداری دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران.

scientometric.areeo.ac.ir/Naser_BaghestaniMeybodi
n_baghestaniyahoo.com
0000-0002-1414-4297

h-index: 9  

دکتر مهدی تازه

بیابان‌زدایی دانشیار، گروه مهندسی طبیعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.

mtazehardakan.ac.ir
0000-0002-5259-9778

h-index: 9  

دکتر علی‌اشرف جعفری

مرتعداری استاد، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران.

scientometric.areeo.ac.ir/Aliashraf_Jafari
aliashrafjgmail.com
0000-0002-1211-3796

h-index: 21  

دکتر محمد جعفری

مرتعداری استاد، گروه مهندسی احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

profile.ut.ac.ir/~jafary
jafaryut.ac.ir
0000-0002-3484-7723

h-index: 17  

دکتر غلامعلی حشمتی

مرتعداری استاد گروه مدیریت مرتع، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

heshmati.profcms.gau.ac.ir/
heshmatigau.ac.ir

h-index: 14  

دکتر احمد فتاحی اردکانی

اقتصاد کشاورزی دانشیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.

www.ardakan.ac.ir/sp-389027
fatahiardakan.ac.ir
0000-0002-8491-1498

h-index: 10  

دکتر علی فتح‌زاده

آبخیزداری دانشیار، گروه مهندسی طبیعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.

www.ardakan.ac.ir/sp-390011
fatardakan.ac.ir
0000-0001-6869-8204

h-index: 4  

دکتر جواد معتمدی

مرتعداری دانشیار، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران.

scientometric.areeo.ac.ir/Javad_Motamedi
motamedirifr-ac.ir
0000-0003-1893-9326

h-index: 4  

دکتر آرش ملکیان

آبخیزداری استاد، گروه مهندسی احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

profile.ut.ac.ir/~malekian
malekianut.ac.ir
0000-0001-8174-6784

h-index: 29  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر محمدرضا چایچی

اکولوژی زراعی استاد، گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه پلی تکنیک کالیفرنیا، آمریکا

mrchaichicpp.edu
0000-0003-3842-0695

h-index: 29  

دکتر محمدحسین گلابی

خاکشناسی استاد، دانشکده علوم طبیعی و کاربردی، دانشگاه گوام، آمریکا.

mgolabiuguam.uog.edu

مدیر اجرایی

دکتر مجید صادقی‌نیا

مرتعداری استادیار، گروه مهندسی طبیعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.

www.ardakan.ac.ir/sp-390013
msadeghiniaardakan.ac.ir
0000-0002-7028-4702

h-index: 4  

دستیار مدیر اجرایی

دکتر سعیده کلانتری

بیابان‌زدایی استادیار، گروه مهندسی طبیعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.

skalantariardakan.ac.ir

ویراستار انگلیسی

استیون دی. کُهل

دانشیار پژوهشی، انستیتو تحقیقات بیابان، نوادا، آمریکا.

kohldri.edu

ویراستار ادبی

دکتر رضا پوردهقان اردکان

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اردکان

r.purdehghanardakan.ac.ir