انتخاب روش‌های مرتع‌داری و سیستم‌های چرایی مناسب در تیپ‌های گیاهی مراتع استان مازندران (مطالعه موردی مرتع لار‌آبسر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم مرتع، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 استاد گروه احیای مناطق خشک و بیابانی، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

روش‌های مرتع‌داری یکی از ارکان مهم مدیریت مرتع هستند. در مدیریت چرای دام با توجه به سیستم چرایی و روش مرتع‌داری این امکان وجود دارد که بتوان وضعیت مرتع را با هزینه اندک و با مدیریت بهینه ارتقاء داد. لذا در این تحقیق نیز برای مدیریت بهینه مرتع لار آبسر در استان مازندران، سیستم چرایی و روش مرتع‌داری مورد توجه قرار گرفت. در این پژوهش درجه وضعیت مرتع در هر تیپ گیاهی با استفاده از روش چهار فاکتوری و گرایش مرتع نیز به روش ترازو تعیین شد و پس از مطالعات خاکشناسی به عنوان یک بخش ضروری در اکوسیستم‌های مرتعی، با توجه به وضعیت و گرایش در هر تیپ گیاهی، روش مرتع‌داری و سیستم چرایی انتخاب شد. نتایج نشان داد همه تیپ‌های گیاهی مرتع لار آبسر دارای وضعیت متوسط و خوب هستند و گرایش آن‌ها نیز ثابت و در برخی از تیپ‌ها مثبت است. در تیپ‌های گیاهی (Festuca ovina- Onobrychis cornuta) و (Bromus tomentellus- Hordeum bulbosum) با توجه به وضعیت خوب و گرایش مثبت، روش مرتع‌داری تعادلی پیشنهاد می‌گردد و در آن باید تلاش ‌شود تا شرایط خوب مرتع حفظ شود. با قطعه‌بندی این دو تیپ‌ گیاهی و اجرای برنامه تناوب چرا، از چرای زودرس جلوگیری می‌‌شود و به علت زیاد بودن تعداد دام در واحد سطح از هدرفت علوفه ممانعت به عمل می‌آید. درنتیجه چرای علوفه به‌طور یکنواخت انجام خواهد شد و زمانی که دام به قطعه دیگر هدایت می‌شود فرصتی به گیاهان قطعه اولی داده می‌شود تا به رشد خود ادامه دهند. در سایر تیپ‌های مرتع لار آبسر روش مرتع‌داری طبیعی خواهد بود به‌طوری‌که با بهبود ترکیب گیاهی به روش طبیعی به گیاهان مجالی داده می‌شود تا امکان زادآوری و جایگزینی بیابند و ضمن دادن فرصت کافی به گیاهان، حداکثر استفاده از علوفه مرتع صورت می‌گیرد. لذا قبل از هر گونه دخالت در اکوسیستم‌های مرتعی باید براساس وضعیت و گرایش وضعیت، روش مرتعداری انتخاب شود؛ و تا آنجا که امکان‌پذیر است پوشش گیاهی مرتع را بطور طبیعی و با انتخاب سیستم چرایی مناسب ارتقا داد و از دخالت دیگر روش‌های پرهزینه اجتناب نمود. به نظر می‌رسد انتخاب روش‌های مرتع‌داری و سیستم‌های چرایی مناسب در تیپ‌های گیاهی می‌تواند یک گام مفید و موثر برای مراتع باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Selection of rangeland management methods and appropriate grazing systems in rangelands of Mazandaran province (Case study of Lar Absar rangelands)

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Rahimi Dehcheraghi 1
  • Hossein Arzani 2
  • Hossein Azarnivand 2
  • Mohammad Jafari 2
  • Mohammad ali Zare Chahooki 2
1 Ph.D. student in Range Management, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 Professor, Department of Dryland and Desert Rehabilitation, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Rangeland management method is one of the important aspects of rangeland management activities. In livestock grazing management, according to the grazing system and rangeland management method, it is possible to promote the rangeland condition with low cost and optimal management. Therefore, in this study, for the optimal management of Lar Absar rangeland in Mazandaran province, the grazing system and rangeland management method were considered. In this research, the degree of rangeland condition in each vegetation type using the four-factor method and rangeland trend was also determined by grazing system and rangeland method. The results showed that all vegetation types of Lar Absar rangeland have a moderate and good condition and their tendency is constant and in some types is positive. In vegetation type of (Festuca ovina- Onobrychis cornuta) and (Bromus tomentellus- Hordeum bulbosum). Due to the good condition and positive tendency, range management method of Balanced is suggested and in it, efforts should be made to maintain good rangeland conditions. Premature grazing is prevented by segmenting these two vegetation types and implementing a grazing rotation program and due to the large number of livestock per unit area, forage loss is prevented. As a result, forage grazing will be done uniformly and when the livestock is moved to another plot, the plants in the first plot are given the opportunity to continue growing.In other types of Lar Absar rangeland, the rangeland management method will be natural, so that by improving the plant composition in a natural method, plants will be given the opportunity to regenerate and replacement and while giving sufficient opportunity to the plants, the maximum use of forage is done. Therefore, before any intervention in rangeland ecosystems, the rangeland management method should be selected based on the condition and trend, and as far as possible improved rangeland vegetation naturally and by choosing the appropriate grazing system and avoided other costly methods. It seems that selection of appropriate rangeland management methods and grazing systems in vegetation types can be a useful and effective step for rangelands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rotation grazing system
  • Rangeland trend
  • Mazandaran
  • Balanced rangeland management
  • Rangeland condition
آذرنیوند، ح.، نامجویان، ر.، ارزانی، ح.، جعفری، م.، و زارع چاهوکی، م. (1386). مکان‌یابی برنامه‌های اصلاح و احیاء مراتع با استفاده از GIS و مقایسه آن با پروژه‌های پیشنهادی در طرح‌های مرتع‌داری (مطالعه موردی: مراتع منطقه لار). مرتع، (1)2، 169-159.
ارزانی، ح.، یوسفی، ش.، جعفری، م،، و فرح پور، م. (1384). مدل تعیین شایستگی مراتع برای چرای گوسفند با استفاده از GIS (مطالعه موردی: منطقه طالقان). محیط‌شناسی، (31)37، 68-59.
ارزانی، ح.، علیزاده، ا.، لایقی، م.، آذرنیوند، ح.، و جعفری، م. (1396). تلفیق سیستم چرایی و حصار الکتریکی در راستای مدیریت مرتع. مرتع، (11)4، 532-522.
برهانی، م.، ارزانی، ح.، و جابرالانصار، ز. (1396). ارزیابی شیوه مرتع‌داری و سیستم‌های چرایی پیشنهادی در مراتع شهرستان سمیرم اصفهان. تحقیقات مرتع و بیابان ایران، (24)2، 258-249.
جعفری حقیقی، م. (1382). روش‌های تجزیه خاک، نمونه‌برداری و تجزیه‌های مهم فیزیکی و شیمیایی با تأکید بر اصول تئوری و کاربردی (چاپ اول). ساری: انتشارات ندای ضحی، 236ص.
جعفری، م.، و ارزانی، ح. (1385). گزارش پیشرفت کار بخش خاک، طرح تعیین ضوابط، معیارها و شاخص‌های شایستگی مرتع در مناطق مختلف اکولوژیک ایران برای بهره‌برداری‌های مختلف. دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، 114ص.
جعفری، م.، طهمورث،م.، و قدوسی، ج. (1395). مبارزه بیولوژیک با فرسایش خاک (جلد دوم). تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 780ص.
صفری، ه.، ارزانی، ح.، و طویلی، ع. (1395). انتخاب روش‌های اصلاحی مرتع بر اساس شرایط محیطی (مطالعه موردی: منطقه طالقان میانی). مرتع و آبخیزداری، (69)3، 619-611.
معتمدی، ج.، و شیدای کرکج، ا، (1397). ضرورت توجه به معیارها و شاخص‌های مؤثر در مکان‌یابی عملیات مدیریتی و بیولوژیکی اصلاح مرتع (مطالعه موردی: مراتع کوهستانی هندوان، خوی، آذربایجان غربی(. مرتع، (12)3، 369-354.
مصداقی، م. (1394). مرتع‌داری در ایران (چاپ هفتم). مشهد: دانشگاه صنعتی سجاد، 328ص.
Briske, D.D., Derner, J.D., Brown, J.R., Fuhlendorf, S.D., Teague, W.R., Havstad, K.M., Gillen, R.L., Ash, A.J., and Willms, W.D. (2008). Rotational Grazing on Rangelands: Reconciliation of Perception and Experimental Eevidence. Rangeland Ecology & Management, 61(1): 3-17.
Holechek, J.L., de Souza Gomes, H., Moliner, F., Galt, D., and Valdez, R. (2000). Short- Duration Grazing: The Facts in 1999. Rangelands, 22(1): 18-22.
Holechek, J.L., Pieper, R.D., and. Herbel, C.H. (2004). Range Management: Principles and Practices (5th Edition). New Jersey: Prentice Hall, 607p.
Mulliniks, J.T., Rius, A.G., Edwards, M.A., Edwards, S.R., Hobbs, J.D., and Nave, R.L.G. (2015). Improving efficiency of production in pasture- and range-based beef and dairy systems. Forages and Pastures Symposium, June 2015, 2609-2615.
O'Reagain, P.J., and Turner, J.R., (1992). An evaluation of the empirical basis.for grazing management recommendations for rangelend in South Africa. Journal of the Grassland Society of South Africa, 9(1), 38-49.
Pieper, R.D., and Beck, R.F. (1990). Range condition from an ecological perspective: modification to recognize multiple use objectives. Journal of Range Management, 43(6): 550-552.
U.S. Department of Agriculture (USDA). (1969). Range Environmental Analysis Handbook, Intermountain region, USDA, Forest service handbook, 206p.
Valentine, J.F. (1989). Range Development and Improvement (3th Edition). New York: Academic Press, 524p.
Vallentine, J.F. (2000). Grazing Management (2th Edition). New York: Academic, 659 p.
Wishmeier, W.H., and Smith, D.D. (1978). Predicting Rainfall Erosion Losses: A Guide to Conservation Planning. Washington DC: Department of Agriculture, Science and Education Administration, 58p.