موضوعات = جنگلداری و اکولوژی جنگل
ارتباط بین ویژگی‌های فیزیوگرافیک حوزه‌های آبخیز و شکل‌گیری جنگل‌های مانگرو (مطالعه موردی: استان هرمزگان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1402

10.22034/emj.2023.704909

عاطفه روان پاک؛ یحیی اسماعیل پور؛ علیرضا کمالی