نویسنده = رستم خلیفه زاده
ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر گستره آینده گونه Stipa barbata در منطقه البرز جنوبی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 13-22

10.22034/emj.2022.254186

جواد معتمدی؛ مرتضی خداقلی؛ رستم خلیفه زاده