اهداف و چشم انداز

- کمک به پیشرفت و توسعه علوم منابع طبیعی براساس یافته‌های علمی،‌ تحقیقاتی و پژوهشی

- ایجاد تعامل بین‌رشته‌ای، تبادل اطلاعات و آموخته‌ها بین مراکز آموزشی، علمی و پژوهشی و همچنین میان پژوهشگران، ‌دانشجویان و کارشناسان و کسب دستاوردهای جدید علمی

- انتشار دستاوردهای پژوهشی و انتشار ایده‌های علمی و تحقیقاتی پژوهشگران رشته‌های مختلف منابع طبیعی

- ترغیب اساتید،‌ محققین و دانشجویان در ارائه مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی

- کمک به بخش اجرایی در برنامه‌ریزی خرد و کلان منابع طبیعی با استناد به نتایج حاصل از تحقیقات جدید منتشر شده در نشریه