اصول اخلاقی سردبیر و هیات تحریریه

1. نگرش یکسان اعضای هیأت تحریریه در ارزیابی مقالات دریافتی تنها براساس کیفیت علمی و بدون در نظر گرفتن نام نویسنده(ها) و وابستگی سازمانی آنها

2. بررسی دقیق و احراز نوآوری و هم‌خوانی مقاله ارایه شده با اهداف نشریه توسط اعضای هیأت تحریریه

3. التزام هیأت تحریریه به عدم در اختیار قرار دادن اطلاعات مندرج در مقاله قبل از انتشار

4. عدم پذیرش درخواست حذف، اضافه و تغییر دادن ترتیب نام نویسنده‌ها بدون تأیید کتبی تمامی نویسنده‌ها

5. همفکری سردبیر با دبیران تخصصی برای تعیین داوران هر مقاله و استفاده از داوران متخصص و متعهد با توجه به موضوع مقاله

6. صدور گواهی پذیرش و چاپ مقالات پس از انجام تمامی مراحل داوری براساس تاریخ پذیرش نهایی مقاله

7. سردبیر امور هدایت و نظارت بر سیاست‌های یک نشریه را بر عهده دارد و نیز مسئول حفظ کیفیت نشریه از لحاظ ادبی و علمی است. نخستین وظیفه سردبیر و اعضای هیئت تحریریه، اطمینان از صحت، دقت و رعایت انصاف در داوری مقاله‌ها است.

8. سردبیر مقاله‌های دریافتی را بدون دخالت نظر شخصی و فقط از نظر علمی و محتوایی و بدون توجه به نژاد، جنسیت، باورهای مذهبی، قومی، شهروندی و یا جهت‌گیری سیاسی نویسنده(ها) بررسی می‌کند.

9. سردبیر هرگونه اطلاعاتی درباره مقالات دریافت شده را فقط به نویسنده مسئول، مدیر داخلی، داوران، کارشناس علمی و ویراستار ارائه خواهد داد.