نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب زیرزمینی مقایسه پتانسیل آسیب‌پذیری آبخوان حوزه نکارود با استفاده از مدل‌های DRASTIC، SINTACS و SI [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 46-59]
 • آت اکولوژی بررسی برخی خصوصیات رویشگاهی و فنولوژی گیاه خوشاریزه کوهستانی (Echinophora cinerea) در مراتع استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 15-24]
 • آزمون انتخاب برآورد ارزش کل اقتصادی کارکردهای اکوسیستمی بخش شمالی منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 59-71]
 • آزمون من‌کندال مقایسه پتانسیل آسیب‌پذیری آبخوان حوزه نکارود با استفاده از مدل‌های DRASTIC، SINTACS و SI [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 46-59]
 • آسیب‌پذیری آبخوان مقایسه پتانسیل آسیب‌پذیری آبخوان حوزه نکارود با استفاده از مدل‌های DRASTIC، SINTACS و SI [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 46-59]
 • آلاینده ارزش‌گذاری وضع مالیات سبز در راستای حفاظت از محیط زیست (مطالعه موردی: زباله‌های شهری شهر اردکان) [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 1-10]

ا

 • ارتفاع از سطح دریا اثرات توپوگرافی بر تنوع و غنای گونه ای مراتع بیابانی و خشک (مطالعه موردی: مراتع تنگ لایبید یزد) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 26-36]
 • ارزش‌گذاری ارزش اقتصادی کارکردهای تولیدی و تنظیمی اکوسیستم‌های مرتعی (مطالعه موردی: خدمات تولید علوفه، دفع مواد زائد و تشکیل خاک) [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 1-12]
 • ارزش‌گذاری اقتصادی برآورد ارزش کل اقتصادی کارکردهای اکوسیستمی بخش شمالی منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 59-71]
 • ارزش‌گذاری مشروط ارزش‌گذاری وضع مالیات سبز در راستای حفاظت از محیط زیست (مطالعه موردی: زباله‌های شهری شهر اردکان) [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 1-10]
 • ارزش‌گذاری مشروط برآورد ارزش حفاظتی منطقه خور و بیابانک با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 36-47]
 • استان چهارمحال و بختیاری مکان‌یابی مناطق مستعد احداث سدهای خاکی کوتاه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بهشت‌آباد) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 37-48]
 • استان یزد تلفیق اطلاعات اقلیمی و سنجش از دور در شاخص تلفیقی خشکسالی، به ‌منظور پهنه‌بندی خشکسالی در دشت یزد- اردکان [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 36-48]
 • استحصال آب رتبه‌بندی مناطق مستعد احداث سد زیرزمینی (منطقه مورد مطالعه: حوزه باغک سرنی استان هرمزگان) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 11-25]
 • اصلاح و احیاء مراتع بررسی برخی خصوصیات رویشگاهی و فنولوژی گیاه خوشاریزه کوهستانی (Echinophora cinerea) در مراتع استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 15-24]
 • اقلیم پیش‌بینی پراکنش جغرافیایی جنس کما (Ferula spp) با استفاده از مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه (مطالعه موردی: خراسان رضوی و شمالی) [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 25-35]
 • اکوتوریسم برآورد ارزش تفرجی اکوسیستم مرتع با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط *(مطالعه موردی: مراتع الموت شرقی) [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 1-14]
 • اکوسیستم بیابانی برآورد ارزش حفاظتی منطقه خور و بیابانک با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 36-47]
 • اکوسیستم ساحلی ارتباط بین ویژگی‌های فیزیوگرافیک حوزه‌های آبخیز و شکل‌گیری جنگل‌های مانگرو (مطالعه موردی: استان هرمزگان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکوسیستم‌‌های مرتعی ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر گستره آینده گونه Stipa barbata در منطقه البرز جنوبی [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 13-22]
 • اکوسیستم‌های مرتعی تغییرات کیفیت فیزیکی- هیدرولیکی خاک در سطوح مختلف مدیریتی درمنه‌زارهای کوهستانی رابر، کرمان [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 49-61]
 • الگوریتم ازدحام ذرات ارزیابی کارایی مدل‌های داده‌کاوی در تعیین پراکنش گونه گیاهی Anchusa strigosa (مطالعه موردی: دزفول) [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 24-35]

ب

 • بارخان بررسی رابطه گرانولومتری رسوبات بادی با ارتفاعات مختلف در بارخان‌های محدوده شهرستان اردکان [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 57-67]
 • بیوچار بقایای گیاه ذرت اثرات بیوچار و پودر گیاه ذرت بر خواص فیزیکی خاک و کاهش فرسایش بادی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 49-56]

پ

 • پایش خشکسالی پهنه‌بندی و تعیین بهترین شاخص خشکسالی (مطالعه موردی: استان لرستان) [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 11-23]
 • پهنه‌بندی آلودگی مقایسه پتانسیل آسیب‌پذیری آبخوان حوزه نکارود با استفاده از مدل‌های DRASTIC، SINTACS و SI [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 46-59]
 • پهنه‌بندی ژئومورفولوژیک پهنه‌بندی کمی سطح زمین با مدل بنیادی دایره‌ای جهت مکان‌یابی بهینه پخش سیلاب (مطالعه موردی حوضه آبخیز گربایگان فسا) [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 48-58]
 • پودر بقایای گیاه ذرت اثرات بیوچار و پودر گیاه ذرت بر خواص فیزیکی خاک و کاهش فرسایش بادی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 49-56]
 • پیش‌بینی رویشگاه ارزیابی کارایی مدل‌های داده‌کاوی در تعیین پراکنش گونه گیاهی Anchusa strigosa (مطالعه موردی: دزفول) [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 24-35]

ت

 • تحلیل سلسله مراتبی مکان‌یابی مناطق مستعد احداث سدهای خاکی کوتاه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بهشت‌آباد) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 37-48]
 • تحلیل سلسله مراتبی مکانیابی محل دفن پسماند شهرستان صحنه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 62-71]
 • تحلیل مؤلفه‌های اصلی ارتباط بین ویژگی‌های فیزیوگرافیک حوزه‌های آبخیز و شکل‌گیری جنگل‌های مانگرو (مطالعه موردی: استان هرمزگان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ترسیب کربن برآورد ارزش کل اقتصادی کارکردهای اکوسیستمی بخش شمالی منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 59-71]
 • تصاویر ماهواره ای تلفیق اطلاعات اقلیمی و سنجش از دور در شاخص تلفیقی خشکسالی، به ‌منظور پهنه‌بندی خشکسالی در دشت یزد- اردکان [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 36-48]
 • تصمیم‌‌گیری چندمعیاره مکانی رتبه‌بندی مناطق مستعد احداث سد زیرزمینی (منطقه مورد مطالعه: حوزه باغک سرنی استان هرمزگان) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 11-25]
 • تغذیه مصنوعی پهنه‌بندی کمی سطح زمین با مدل بنیادی دایره‌ای جهت مکان‌یابی بهینه پخش سیلاب (مطالعه موردی حوضه آبخیز گربایگان فسا) [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 48-58]
 • تغییرات کاربری اراضی ارزیابی وضعیت بیابان‌زایی شهر طبس بر اساس شاخص‌های بیابان‌زایی تکنوژنیکی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 34-45]
 • تغییر اقلیم ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر گستره آینده گونه Stipa barbata در منطقه البرز جنوبی [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 13-22]
 • تغییر کاربری اراضی بررسی تاثیر کاربری‌های مختلف بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: شهرستان سرایان، خراسان جنوبی) [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 23-33]
 • تفکیک زباله ارزش‌گذاری وضع مالیات سبز در راستای حفاظت از محیط زیست (مطالعه موردی: زباله‌های شهری شهر اردکان) [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 1-10]
 • تمایل به پرداخت ارزش‌گذاری وضع مالیات سبز در راستای حفاظت از محیط زیست (مطالعه موردی: زباله‌های شهری شهر اردکان) [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 1-10]
 • تمایل به پرداخت برآورد ارزش حفاظتی منطقه خور و بیابانک با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 36-47]
 • تناوب چرا انتخاب روش‌های مرتع‌داری و سیستم‌های چرایی مناسب در تیپ‌های گیاهی مراتع استان مازندران (مطالعه موردی مرتع لار‌آبسر) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 1-10]
 • تنوع گونه ای اثرات توپوگرافی بر تنوع و غنای گونه ای مراتع بیابانی و خشک (مطالعه موردی: مراتع تنگ لایبید یزد) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 26-36]
 • توسعه شهری و صنعتی ارزیابی وضعیت بیابان‌زایی شهر طبس بر اساس شاخص‌های بیابان‌زایی تکنوژنیکی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 34-45]

ج

 • جابجایی گونه‌‌ها ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر گستره آینده گونه Stipa barbata در منطقه البرز جنوبی [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 13-22]
 • جنگل‌های زاگرس ارزیابی خطر آتش‌سوزی در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی شهرستان دالاهو) [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 60-72]
 • جهت جغرافیایی اثرات توپوگرافی بر تنوع و غنای گونه ای مراتع بیابانی و خشک (مطالعه موردی: مراتع تنگ لایبید یزد) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 26-36]

چ

 • چرای دام تغییرات کیفیت فیزیکی- هیدرولیکی خاک در سطوح مختلف مدیریتی درمنه‌زارهای کوهستانی رابر، کرمان [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 49-61]

ح

 • حداکثر آنتروپی پیش‌بینی پراکنش جغرافیایی جنس کما (Ferula spp) با استفاده از مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه (مطالعه موردی: خراسان رضوی و شمالی) [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 25-35]
 • حوزه نکارود مقایسه پتانسیل آسیب‌پذیری آبخوان حوزه نکارود با استفاده از مدل‌های DRASTIC، SINTACS و SI [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 46-59]
 • حوضه سرنی رتبه‌بندی مناطق مستعد احداث سد زیرزمینی (منطقه مورد مطالعه: حوزه باغک سرنی استان هرمزگان) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 11-25]

خ

 • خاک پیش‌بینی پراکنش جغرافیایی جنس کما (Ferula spp) با استفاده از مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه (مطالعه موردی: خراسان رضوی و شمالی) [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 25-35]
 • خاکزایی ارزش اقتصادی کارکردهای تولیدی و تنظیمی اکوسیستم‌های مرتعی (مطالعه موردی: خدمات تولید علوفه، دفع مواد زائد و تشکیل خاک) [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 1-12]
 • خصوصیات خاک اثرات بیوچار و پودر گیاه ذرت بر خواص فیزیکی خاک و کاهش فرسایش بادی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 49-56]
 • خصوصیات خاک بررسی تاثیر کاربری‌های مختلف بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: شهرستان سرایان، خراسان جنوبی) [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 23-33]
 • خطر آتش‌سوزی جنگلی ارزیابی خطر آتش‌سوزی در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی شهرستان دالاهو) [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 60-72]
 • خوشاریزه کوهستانی بررسی برخی خصوصیات رویشگاهی و فنولوژی گیاه خوشاریزه کوهستانی (Echinophora cinerea) در مراتع استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 15-24]

د

 • دامنه پشت به باد بررسی رابطه گرانولومتری رسوبات بادی با ارتفاعات مختلف در بارخان‌های محدوده شهرستان اردکان [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 57-67]
 • دامنه رو باد بررسی رابطه گرانولومتری رسوبات بادی با ارتفاعات مختلف در بارخان‌های محدوده شهرستان اردکان [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 57-67]
 • دانه بندی بررسی رابطه گرانولومتری رسوبات بادی با ارتفاعات مختلف در بارخان‌های محدوده شهرستان اردکان [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 57-67]
 • دخالت‌های بشری ارزیابی وضعیت بیابان‌زایی شهر طبس بر اساس شاخص‌های بیابان‌زایی تکنوژنیکی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 34-45]
 • دفع پسماند ارزش‌گذاری وضع مالیات سبز در راستای حفاظت از محیط زیست (مطالعه موردی: زباله‌های شهری شهر اردکان) [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 1-10]
 • دفن پسماند مکانیابی محل دفن پسماند شهرستان صحنه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 62-71]

ر

 • رسوبات بادی بررسی رابطه گرانولومتری رسوبات بادی با ارتفاعات مختلف در بارخان‌های محدوده شهرستان اردکان [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 57-67]
 • رگرسیون چند متغیره ارتباط بین ویژگی‌های فیزیوگرافیک حوزه‌های آبخیز و شکل‌گیری جنگل‌های مانگرو (مطالعه موردی: استان هرمزگان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رگرسیون لجستیک ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر گستره آینده گونه Stipa barbata در منطقه البرز جنوبی [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 13-22]
 • رگرسیون لجستیک ارزیابی کارایی مدل‌های داده‌کاوی در تعیین پراکنش گونه گیاهی Anchusa strigosa (مطالعه موردی: دزفول) [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 24-35]
 • روش ارزش‌گذاری مشروط برآورد ارزش تفرجی اکوسیستم مرتع با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط *(مطالعه موردی: مراتع الموت شرقی) [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 1-14]
 • روش کریجینگ پهنه‌بندی و تعیین بهترین شاخص خشکسالی (مطالعه موردی: استان لرستان) [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 11-23]

ز

 • زمین‌شناسی پیش‌بینی پراکنش جغرافیایی جنس کما (Ferula spp) با استفاده از مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه (مطالعه موردی: خراسان رضوی و شمالی) [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 25-35]

س

 • سدهای زیرزمینی رتبه‌بندی مناطق مستعد احداث سد زیرزمینی (منطقه مورد مطالعه: حوزه باغک سرنی استان هرمزگان) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 11-25]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی مکانیابی محل دفن پسماند شهرستان صحنه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 62-71]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی ارزیابی خطر آتش‌سوزی در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی شهرستان دالاهو) [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 60-72]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی ارتباط بین ویژگی‌های فیزیوگرافیک حوزه‌های آبخیز و شکل‌گیری جنگل‌های مانگرو (مطالعه موردی: استان هرمزگان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری (DSS) مکان‌یابی مناطق مستعد احداث سدهای خاکی کوتاه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بهشت‌آباد) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 37-48]

ش

 • شاخص Z چینی پهنه‌بندی و تعیین بهترین شاخص خشکسالی (مطالعه موردی: استان لرستان) [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 11-23]
 • شاخص بارش استاندارد تلفیق اطلاعات اقلیمی و سنجش از دور در شاخص تلفیقی خشکسالی، به ‌منظور پهنه‌بندی خشکسالی در دشت یزد- اردکان [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 36-48]
 • شاخص بارش استاندارد شده (SPI) پهنه‌بندی و تعیین بهترین شاخص خشکسالی (مطالعه موردی: استان لرستان) [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 11-23]
 • شاخص تلفیقی خشکسالی تلفیق اطلاعات اقلیمی و سنجش از دور در شاخص تلفیقی خشکسالی، به ‌منظور پهنه‌بندی خشکسالی در دشت یزد- اردکان [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 36-48]
 • شاخص های کیفیت خاک تغییرات کیفیت فیزیکی- هیدرولیکی خاک در سطوح مختلف مدیریتی درمنه‌زارهای کوهستانی رابر، کرمان [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 49-61]
 • شبکه‌های عصبی مصنوعی ارزیابی کارایی مدل‌های داده‌کاوی در تعیین پراکنش گونه گیاهی Anchusa strigosa (مطالعه موردی: دزفول) [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 24-35]
 • شهرستان دالاهو ارزیابی خطر آتش‌سوزی در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی شهرستان دالاهو) [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 60-72]
 • شهرستان صحنه مکانیابی محل دفن پسماند شهرستان صحنه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 62-71]

ع

 • عوارض سطحی پهنه‌بندی کمی سطح زمین با مدل بنیادی دایره‌ای جهت مکان‌یابی بهینه پخش سیلاب (مطالعه موردی حوضه آبخیز گربایگان فسا) [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 48-58]

غ

 • غنا اثرات توپوگرافی بر تنوع و غنای گونه ای مراتع بیابانی و خشک (مطالعه موردی: مراتع تنگ لایبید یزد) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 26-36]

ف

 • فرآیند رسوبی ارتباط بین ویژگی‌های فیزیوگرافیک حوزه‌های آبخیز و شکل‌گیری جنگل‌های مانگرو (مطالعه موردی: استان هرمزگان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرسایش خاک اثرات بیوچار و پودر گیاه ذرت بر خواص فیزیکی خاک و کاهش فرسایش بادی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 49-56]
 • فعالیت‌های زراعی بررسی تاثیر کاربری‌های مختلف بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: شهرستان سرایان، خراسان جنوبی) [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 23-33]
 • فیزیوگرافی پیش‌بینی پراکنش جغرافیایی جنس کما (Ferula spp) با استفاده از مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه (مطالعه موردی: خراسان رضوی و شمالی) [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 25-35]

ق

 • قیمت بازاری ارزش اقتصادی کارکردهای تولیدی و تنظیمی اکوسیستم‌های مرتعی (مطالعه موردی: خدمات تولید علوفه، دفع مواد زائد و تشکیل خاک) [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 1-12]

ک

 • کاربری مرتع بررسی تاثیر کاربری‌های مختلف بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: شهرستان سرایان، خراسان جنوبی) [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 23-33]
 • کارکرد تنوع زیستی برآورد ارزش کل اقتصادی کارکردهای اکوسیستمی بخش شمالی منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 59-71]

گ

 • گرایش مرتع انتخاب روش‌های مرتع‌داری و سیستم‌های چرایی مناسب در تیپ‌های گیاهی مراتع استان مازندران (مطالعه موردی مرتع لار‌آبسر) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 1-10]
 • گربایگان پهنه‌بندی کمی سطح زمین با مدل بنیادی دایره‌ای جهت مکان‌یابی بهینه پخش سیلاب (مطالعه موردی حوضه آبخیز گربایگان فسا) [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 48-58]
 • گیاهان دارویی بررسی برخی خصوصیات رویشگاهی و فنولوژی گیاه خوشاریزه کوهستانی (Echinophora cinerea) در مراتع استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 15-24]

م

 • مازندران انتخاب روش‌های مرتع‌داری و سیستم‌های چرایی مناسب در تیپ‌های گیاهی مراتع استان مازندران (مطالعه موردی مرتع لار‌آبسر) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 1-10]
 • مدل بنیادی پهنه‌بندی کمی سطح زمین با مدل بنیادی دایره‌ای جهت مکان‌یابی بهینه پخش سیلاب (مطالعه موردی حوضه آبخیز گربایگان فسا) [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 48-58]
 • مدل‌‌سازی ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر گستره آینده گونه Stipa barbata در منطقه البرز جنوبی [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 13-22]
 • مدل لوجیت برآورد ارزش تفرجی اکوسیستم مرتع با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط *(مطالعه موردی: مراتع الموت شرقی) [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 1-14]
 • مدل لوجیت برآورد ارزش حفاظتی منطقه خور و بیابانک با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 36-47]
 • مدیریت مرتع تغییرات کیفیت فیزیکی- هیدرولیکی خاک در سطوح مختلف مدیریتی درمنه‌زارهای کوهستانی رابر، کرمان [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 49-61]
 • مدیریت منابع آب مکان‌یابی مناطق مستعد احداث سدهای خاکی کوتاه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بهشت‌آباد) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 37-48]
 • مراتع الموت شرقی برآورد ارزش تفرجی اکوسیستم مرتع با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط *(مطالعه موردی: مراتع الموت شرقی) [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 1-14]
 • مرتع‌داری تعادلی انتخاب روش‌های مرتع‌داری و سیستم‌های چرایی مناسب در تیپ‌های گیاهی مراتع استان مازندران (مطالعه موردی مرتع لار‌آبسر) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 1-10]
 • معیار تکنوژنیک ارزیابی وضعیت بیابان‌زایی شهر طبس بر اساس شاخص‌های بیابان‌زایی تکنوژنیکی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 34-45]
 • مکانیابی مکانیابی محل دفن پسماند شهرستان صحنه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 62-71]
 • منطق فازی مکان‌یابی مناطق مستعد احداث سدهای خاکی کوتاه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بهشت‌آباد) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 37-48]
 • منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی برآورد ارزش کل اقتصادی کارکردهای اکوسیستمی بخش شمالی منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 59-71]

ن

 • نزدیک‌ترین همسایه ارزیابی کارایی مدل‌های داده‌کاوی در تعیین پراکنش گونه گیاهی Anchusa strigosa (مطالعه موردی: دزفول) [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 24-35]

و

 • وضعیت مرتع انتخاب روش‌های مرتع‌داری و سیستم‌های چرایی مناسب در تیپ‌های گیاهی مراتع استان مازندران (مطالعه موردی مرتع لار‌آبسر) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 1-10]

ه

 • هزینه جایگزین ارزش اقتصادی کارکردهای تولیدی و تنظیمی اکوسیستم‌های مرتعی (مطالعه موردی: خدمات تولید علوفه، دفع مواد زائد و تشکیل خاک) [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 1-12]

ی

 • یکنواختی اثرات توپوگرافی بر تنوع و غنای گونه ای مراتع بیابانی و خشک (مطالعه موردی: مراتع تنگ لایبید یزد) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 26-36]