موضوعات = شاخص‌های کیفی خاک
بررسی تاثیر کاربری‌های مختلف بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: شهرستان سرایان، خراسان جنوبی)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 23-33

10.22034/emj.2022.254738

رضا یاری؛ اسفندیار جهانتاب؛ اسماعیل شیدای کرکج؛ سیده محبوبه میرمیران