موضوعات = رسوبات بادی
بررسی رابطه گرانولومتری رسوبات بادی با ارتفاعات مختلف در بارخان‌های محدوده شهرستان اردکان

دوره 1، شماره 1، دی 1400، صفحه 57-67

10.22034/emj.2021.249012

مسعود شفیعی شریف‌آبادی؛ سعیده کلانتری؛ مجید صادقی نیا؛ مهدی تازه