موضوعات = بیوچار
اثرات بیوچار و پودر گیاه ذرت بر خواص فیزیکی خاک و کاهش فرسایش بادی

دوره 1، شماره 1، دی 1400، صفحه 49-56

10.22034/emj.2021.249011

مرجان طالب شمس؛ نسرین قرهی؛ مهدی پژوهش