موضوعات = مرتعداری
ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر گستره آینده گونه Stipa barbata در منطقه البرز جنوبی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 13-22

10.22034/emj.2022.254186

جواد معتمدی؛ مرتضی خداقلی؛ رستم خلیفه زاده


انتخاب روش‌های مرتع‌داری و سیستم‌های چرایی مناسب در تیپ‌های گیاهی مراتع استان مازندران (مطالعه موردی مرتع لار‌آبسر)

دوره 1، شماره 1، دی 1400، صفحه 1-10

10.22034/emj.2021.248867

معصومه رحیمی دهچراغی؛ حسین ارزانی؛ حسین آذرنیوند؛ محمد جعفری؛ محمدعلی زارع چاهوکی