نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آت اکولوژی بررسی برخی خصوصیات رویشگاهی و فنولوژی گیاه خوشاریزه کوهستانی (Echinophora cinerea) در مراتع استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 15-24]

ا

 • ارتفاع از سطح دریا اثرات توپوگرافی بر تنوع و غنای گونه ای مراتع بیابانی و خشک (مطالعه موردی: مراتع تنگ لایبید یزد) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 26-36]
 • استان چهارمحال و بختیاری مکان‌یابی مناطق مستعد احداث سدهای خاکی کوتاه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بهشت‌آباد) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 37-48]
 • استان یزد تلفیق اطلاعات اقلیمی و سنجش از دور در شاخص تلفیقی خشکسالی، به ‌منظور پهنه‌بندی خشکسالی در دشت یزد- اردکان [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 36-48]
 • استحصال آب رتبه‌بندی مناطق مستعد احداث سد زیرزمینی (منطقه مورد مطالعه: حوزه باغک سرنی استان هرمزگان) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 11-25]
 • اصلاح و احیاء مراتع بررسی برخی خصوصیات رویشگاهی و فنولوژی گیاه خوشاریزه کوهستانی (Echinophora cinerea) در مراتع استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 15-24]
 • اقلیم پیش‌بینی پراکنش جغرافیایی جنس کما (Ferula spp) با استفاده از مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه(مطالعه موردی: خراسان رضوی و شمالی) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 25-35]
 • اکوتوریسم برآورد ارزش تفرجی اکوسیستم مرتع با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط *(مطالعه موردی: مراتع الموت شرقی) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 1-14]
 • اکوسیستم‌های مرتعی تغییرات کیفیت فیزیکی- هیدرولیکی خاک در سطوح مختلف مدیریتی درمنه‌زارهای کوهستانی رابر، کرمان [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 49-61]

ب

 • بارخان بررسی رابطه گرانولومتری رسوبات بادی با ارتفاعات مختلف در بارخان‌های محدوده شهرستان اردکان [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 58-68]
 • بیوچار بقایای گیاه ذرت اثرات بیوچار و پودر گیاه ذرت بر خواص فیزیکی خاک و کاهش فرسایش بادی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 49-57]

پ

 • پودر بقایای گیاه ذرت اثرات بیوچار و پودر گیاه ذرت بر خواص فیزیکی خاک و کاهش فرسایش بادی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 49-57]

ت

 • تحلیل سلسله مراتبی مکان‌یابی مناطق مستعد احداث سدهای خاکی کوتاه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بهشت‌آباد) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 37-48]
 • تحلیل سلسله مراتبی مکانیابی محل دفن پسماند شهرستان صحنه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 62-71]
 • تصاویر ماهواره ای تلفیق اطلاعات اقلیمی و سنجش از دور در شاخص تلفیقی خشکسالی، به ‌منظور پهنه‌بندی خشکسالی در دشت یزد- اردکان [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 36-48]
 • تصمیم‌‌گیری چندمعیاره مکانی رتبه‌بندی مناطق مستعد احداث سد زیرزمینی (منطقه مورد مطالعه: حوزه باغک سرنی استان هرمزگان) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 11-25]
 • تناوب چرا انتخاب روش‌های مرتع‌داری و سیستم‌های چرایی مناسب در تیپ‌های گیاهی مراتع استان مازندران (مطالعه موردی مرتع لار‌آبسر) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 1-10]
 • تنوع گونه ای اثرات توپوگرافی بر تنوع و غنای گونه ای مراتع بیابانی و خشک (مطالعه موردی: مراتع تنگ لایبید یزد) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 26-36]

ج

 • جهت جغرافیایی اثرات توپوگرافی بر تنوع و غنای گونه ای مراتع بیابانی و خشک (مطالعه موردی: مراتع تنگ لایبید یزد) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 26-36]

چ

 • چرای دام تغییرات کیفیت فیزیکی- هیدرولیکی خاک در سطوح مختلف مدیریتی درمنه‌زارهای کوهستانی رابر، کرمان [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 49-61]

ح

 • حداکثر آنتروپی پیش‌بینی پراکنش جغرافیایی جنس کما (Ferula spp) با استفاده از مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه(مطالعه موردی: خراسان رضوی و شمالی) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 25-35]
 • حوضه سرنی رتبه‌بندی مناطق مستعد احداث سد زیرزمینی (منطقه مورد مطالعه: حوزه باغک سرنی استان هرمزگان) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 11-25]

خ

 • خاک پیش‌بینی پراکنش جغرافیایی جنس کما (Ferula spp) با استفاده از مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه(مطالعه موردی: خراسان رضوی و شمالی) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 25-35]
 • خصوصیات خاک اثرات بیوچار و پودر گیاه ذرت بر خواص فیزیکی خاک و کاهش فرسایش بادی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 49-57]
 • خوشاریزه کوهستانی بررسی برخی خصوصیات رویشگاهی و فنولوژی گیاه خوشاریزه کوهستانی (Echinophora cinerea) در مراتع استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 15-24]

د

 • دامنه پشت به باد بررسی رابطه گرانولومتری رسوبات بادی با ارتفاعات مختلف در بارخان‌های محدوده شهرستان اردکان [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 58-68]
 • دامنه رو باد بررسی رابطه گرانولومتری رسوبات بادی با ارتفاعات مختلف در بارخان‌های محدوده شهرستان اردکان [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 58-68]
 • دانه بندی بررسی رابطه گرانولومتری رسوبات بادی با ارتفاعات مختلف در بارخان‌های محدوده شهرستان اردکان [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 58-68]
 • دفن پسماند مکانیابی محل دفن پسماند شهرستان صحنه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 62-71]

ر

 • رسوبات بادی بررسی رابطه گرانولومتری رسوبات بادی با ارتفاعات مختلف در بارخان‌های محدوده شهرستان اردکان [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 58-68]
 • روش ارزش‌گذاری مشروط برآورد ارزش تفرجی اکوسیستم مرتع با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط *(مطالعه موردی: مراتع الموت شرقی) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 1-14]

ز

 • زمین‌شناسی پیش‌بینی پراکنش جغرافیایی جنس کما (Ferula spp) با استفاده از مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه(مطالعه موردی: خراسان رضوی و شمالی) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 25-35]

س

 • سدهای زیرزمینی رتبه‌بندی مناطق مستعد احداث سد زیرزمینی (منطقه مورد مطالعه: حوزه باغک سرنی استان هرمزگان) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 11-25]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی مکانیابی محل دفن پسماند شهرستان صحنه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 62-71]
 • سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری (DSS) مکان‌یابی مناطق مستعد احداث سدهای خاکی کوتاه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بهشت‌آباد) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 37-48]

ش

 • شاخص بارش استاندارد تلفیق اطلاعات اقلیمی و سنجش از دور در شاخص تلفیقی خشکسالی، به ‌منظور پهنه‌بندی خشکسالی در دشت یزد- اردکان [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 36-48]
 • شاخص تلفیقی خشکسالی تلفیق اطلاعات اقلیمی و سنجش از دور در شاخص تلفیقی خشکسالی، به ‌منظور پهنه‌بندی خشکسالی در دشت یزد- اردکان [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 36-48]
 • شاخص های کیفیت خاک تغییرات کیفیت فیزیکی- هیدرولیکی خاک در سطوح مختلف مدیریتی درمنه‌زارهای کوهستانی رابر، کرمان [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 49-61]
 • شهرستان صحنه مکانیابی محل دفن پسماند شهرستان صحنه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 62-71]

غ

 • غنا اثرات توپوگرافی بر تنوع و غنای گونه ای مراتع بیابانی و خشک (مطالعه موردی: مراتع تنگ لایبید یزد) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 26-36]

ف

 • فرسایش خاک اثرات بیوچار و پودر گیاه ذرت بر خواص فیزیکی خاک و کاهش فرسایش بادی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 49-57]
 • فیزیوگرافی پیش‌بینی پراکنش جغرافیایی جنس کما (Ferula spp) با استفاده از مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه(مطالعه موردی: خراسان رضوی و شمالی) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 25-35]

گ

 • گرایش مرتع؛ مازندران؛ مرتع‌داری تعادلی؛ وضعیت مرتع انتخاب روش‌های مرتع‌داری و سیستم‌های چرایی مناسب در تیپ‌های گیاهی مراتع استان مازندران (مطالعه موردی مرتع لار‌آبسر) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 1-10]
 • گیاهان دارویی بررسی برخی خصوصیات رویشگاهی و فنولوژی گیاه خوشاریزه کوهستانی (Echinophora cinerea) در مراتع استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 15-24]

م

 • مدل لوجیت برآورد ارزش تفرجی اکوسیستم مرتع با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط *(مطالعه موردی: مراتع الموت شرقی) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 1-14]
 • مدیریت مرتع تغییرات کیفیت فیزیکی- هیدرولیکی خاک در سطوح مختلف مدیریتی درمنه‌زارهای کوهستانی رابر، کرمان [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 49-61]
 • مدیریت منابع آب مکان‌یابی مناطق مستعد احداث سدهای خاکی کوتاه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بهشت‌آباد) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 37-48]
 • مراتع الموت شرقی برآورد ارزش تفرجی اکوسیستم مرتع با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط *(مطالعه موردی: مراتع الموت شرقی) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 1-14]
 • مکانیابی مکانیابی محل دفن پسماند شهرستان صحنه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 62-71]
 • منطق فازی مکان‌یابی مناطق مستعد احداث سدهای خاکی کوتاه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بهشت‌آباد) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 37-48]

ی

 • یکنواختی اثرات توپوگرافی بر تنوع و غنای گونه ای مراتع بیابانی و خشک (مطالعه موردی: مراتع تنگ لایبید یزد) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 26-36]