دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. برآورد ارزش تفرجی اکوسیستم مرتع با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط *(مطالعه موردی: مراتع الموت شرقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1401

محبوبه عباسی؛ محمد جعفری؛ حامد رفیعی