موضوعات = آبخیزداری
رتبه‌بندی مناطق مستعد احداث سد زیرزمینی (منطقه مورد مطالعه: حوزه باغک سرنی استان هرمزگان)

دوره 1، شماره 1، دی 1400، صفحه 11-25

یحیی اسماعیل‌پور؛ حمیدرضا امیری؛ ساناز فلاح؛ ناهید میرزاده


مکان‌یابی مناطق مستعد احداث سدهای خاکی کوتاه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بهشت‌آباد)

دوره 1، شماره 1، دی 1400، صفحه 37-48

رفعت زارع بیدکی؛ بهروز مرادی؛ حسین بهرامی


اثرات بیوچار و پودر گیاه ذرت بر خواص فیزیکی خاک و کاهش فرسایش بادی

دوره 1، شماره 1، دی 1400، صفحه 49-57

مرجان طالب شمس؛ نسرین قرهی؛ مهدی پژوهش