موضوعات = مرتعداری
بررسی برخی خصوصیات رویشگاهی و فنولوژی گیاه خوشاریزه کوهستانی (Echinophora cinerea) در مراتع استان کهگیلویه و بویراحمد

دوره 1، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 15-24

طاهره اصلانی نژاد؛ علی اکبر کریمیان؛ اسفندیار جهانتاب


تغییرات کیفیت فیزیکی- هیدرولیکی خاک در سطوح مختلف مدیریتی درمنه‌زارهای کوهستانی رابر، کرمان

دوره 1، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 49-61

وحیدرضا جلالی؛ یوسف حیدری؛ مجید حجازی مهریزی


انتخاب روش‌های مرتع‌داری و سیستم‌های چرایی مناسب در تیپ‌های گیاهی مراتع استان مازندران (مطالعه موردی مرتع لار‌آبسر)

دوره 1، شماره 1، دی 1400، صفحه 1-10

معصومه رحیمی دهچراغی؛ حسین ارزانی؛ حسین آذرنیوند؛ محمد جعفری؛ محمدعلی زارع چاهوکی


اثرات توپوگرافی بر تنوع و غنای گونه ای مراتع بیابانی و خشک (مطالعه موردی: مراتع تنگ لایبید یزد)

دوره 1، شماره 1، دی 1400، صفحه 26-36

علی بمان میرجلیلی؛ صدیقه زارع کیا؛ زینب جعفریان جلودار