کلیدواژه‌ها = حوزه نکارود
مقایسه پتانسیل آسیب‌پذیری آبخوان حوزه نکارود با استفاده از مدل‌های DRASTIC، SINTACS و SI

دوره 1، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 46-59

مریم مروتی؛ سیده عالمه صباغ؛ عارف صابری