کلیدواژه‌ها = تنوع گونه ای
اثرات توپوگرافی بر تنوع و غنای گونه ای مراتع بیابانی و خشک (مطالعه موردی: مراتع تنگ لایبید یزد)

دوره 1، شماره 1، دی 1400، صفحه 26-36

علی بمان میرجلیلی؛ صدیقه زارع کیا؛ زینب جعفریان جلودار